Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Visame pasaulyje nuolat vyksta pokyčiai, todėl neišvengiamai daugelyje šalių ugdymo turinys atnaujinamas kas 10–12 metų. Lietuvoje Bendrųjų ugdymo programų (BUP) kūrimas ir jų atnaujinimas, kaip nuolatinis ir nenutrūkstamas procesas, prasidėjo dar iki Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. ir tebesitęsia iki šiol.
Paskutinį kartą BUP buvo atnaujintos 2008 metais. Taigi ir vėl atėjo metas pokyčiams. Kol atnaujintas ugdymo turinys pasieks mokyklas, visiems, kurie prisiima atsakomybę už švietimo kokybę ir ugdymo rezultatus savivaldybėje, būtina tinkamai pasirengti. Kiekvienai organizacijai ir jos vadovams svarbu įsipareigoti sukurti palankią mokytojo darbui aplinką ir veikti kolegialiai su kitais, siekiant maksimalios vadybinių sprendimų ir veikimo kartu sinergijos (paprastink).
Priešmokyklinio ugdymo programoje ugdymo turinys yra aprašomas vieneriems metams, o kompetencijos sutaps su ugdymo turiniu. Ugdymo turinys programoje yra suskirstytas į penkias mokymosi sritis: kalbinį ugdymą, socialinį ugdymą, STEM ugdymą, sveikatos ir fizinį ugdymą, meninį ugdymą. Visoms sritims skiriama vienoda apimtis. Vaikai žinias įgis integraliai – stebėdami, eksperimentuodami įvairiose aplinkose, ugdantis 7 pagrindines kompetencijas: pažinimo, skaitmeninę, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, pilietinę, kultūrinę ir komunikavimo. Priešmokykliniame ugdyme taikomas formuojamasis vaikų pasiekimų vertinimas, iliustruojantis vaiko pažangą pagal amžių. Pasiekimai bus aprašomi pagal tris pasiekimų lygius: iki pagrindinio, pagrindinį ir aukščiau pagrindinio. Bendrosios ugdymo programos atnaujinamos įgyvendinant projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas".

Su Atnaujinto ugdymo turinio aktualijomis, vykstančiais renginiais, parengtais dokumentais galima susipažinti NŠA interneto svetainėje „Mokykla 2030“ https://www.mokykla2030.lt/

 

JURBARKO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ PASIRENGIMO DIEGTI ATNAUJINTĄ UGDYMO TURINĮ VEIKSMŲ PLANAS ČIA

Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) komandą:

Irena Povilaitienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komandos pirmininkė;

Dovilė Banienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja/ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;

Aldona Bardauskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė;

Airina Stasaitienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė;

Giedrė Totoraitienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė;

Edita Tutorienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė;

Laimutė Nagrockienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;

Deimantė Noreikienė– ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;

Imeda Čeberkienė – logopedė, narė.