Komisijos ir darbo grupės

Lopšelio-darželio taryba
1. Aušra Kursevičė, tarybos pirmininkė, ugdytinių tėvų atstovė.
2. Laimutė Nagrockienė, tarybos pirmininko pavaduotoja.
3. Imeda Čeberkienė, tarybos sekretorė, mokytojų atstovė.
4. Dainius Antanaitis, tarybos narys, ugdytinių tėvų atstovas.
5. Jurgita Dimaitienė, tarybos narė, ugdytinių tėvų atstovė.
6. Simona Dragūnavičienė, tarybos narė, ugdytinių tėvų atstovė.
7. Giedrė Totoraitienė, tarybos narė, mokytojų atstovė.
8. Irena Povilaitienė, tarybos narė, mokytojų atstovė.
Lopšelio-darželio taryba nustato įstaigos veiklos perspektyvas, aprobuoja įvairius veiklos dokumentus, analizuoja metinę ir perspektyvines programas, analizuoja lopšelio-darželio veiklą ir teikia siūlymus dėl veiklos tobulinimo.
Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas" tarybos nuostatai 2021 m.

Metodinė taryba
1. Irena Povilaitienė, tarybos pirmininkė, direktoriaus pavaduoja ugdymui.
2. Imeda Čeberkienė, logopedė.
3. Deimantė Noreikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
4. Giedrė Totoraitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
5. Vilma Rimkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
Metodinė taryba aprobuoja ugdymo planus, teikia rekomendacijas dėl jų tvirtinimo, nagrinėja ir teikia siūlymus dėl ugdymo strategijos planavimo ir įgyvendinimo, metodinės įstaigos veiklos.

Vaiko gerovės komisija
1. Irena Povilaitienė, komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
2. Edita Tutorienė, komisijos sekretorius, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
3. Rita Pocevičiūtė, psichologė.
4. Imeda Čeberkienė, komisijos pavaduotoja, logopedė.
5. Daiva Vabalienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
6. Airina Stasaitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
7. Virginija Pinaitienė, logopedė.
8. Virginija Ragdvilaitė-Polockienė, specialusis pedagogas.
Vaiko gerovės komisija vertina mokyklos aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, numato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, krypties, teikimo ir kt. formą.Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija
1. Irena Povilaitienė, Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė.
2. Dalia Jaramavičienė, Jurbarko rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.
3. Airina Stasaitienė, Jurbarko vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
4. Laimutė Nagrockienė, Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
5. Jolita Treinienė, Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
6. Birutė Pauliukienė, Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ tėvų atstovė.
7. Evelina Šauklienė, Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas" tėvų atstovė.
Atestacijos komisija teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, mokytojų atestacijos programą, komisijos posėdžių datas, nutarimus, rengia mokytojų atestacijos programą, svarsto klausimus dėl mokytojų atestacijos ir priima sprendimus.

Sveikatos stiprinimą organizuojanti grupė
1. Irena Povilaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, grupės vadovė.
2. Deimantė Noreikienė, ikimokyklinio ugdymo moktoja, grupės narė.
3. Laimutė Nagrockienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, grupės narė.
4. Jolita Treinienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, grupės narė.
5. Rita Pocevičiūtė, psichologo asistentė, grupės narė.
6. Airina Stasaitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, grupės narė.
7. Giedrė Totoraitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, grupės narė.
8. Zita Makūnienė, visuomenės sveikatos prieži
ūros specialistė, grupės narė.
9. Povilas Valaitis, Jurbarko sporto centro treneris, grupės narys.
10. Vaidas Undraitis, ugdytinių tėvų atstovė, grupės narė.
11. Jurgita Dimaitienė, ugdytinių tėvų atstovė, grupės narė.
Grupė organizuoja sveikatos stiprinimo veiklą lopšelyje-darželyje, rengia sveikatos stiprinimo projektus, programas, analizuoja jų vykdymą, teikia siūlymus administracijai sveikatos stiprinimo veiklos gerinimui, vykdo šviečiamąjį darbą sveikatos ugdymo klausimais.


Olimpinį ugdymą koordinuoja grupė
1. Irena Povilaitienė, vadovė, direktoriau pavaduotoja ugdymui.
2. Vilma Rimkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
3. Gabija Januškaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
4. Giedrė Totoraitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
Grupė koordinuoja olimpinio ugdymo veiklą ir olimpinio ugdymo programos „Mažųjų kelionė olimpo link“ programos gyvendinimą.

Įstaigos metraščio tvarkymo darbo grupė

1. Irena Povilaitienė, vadovė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
2. Daiva Vabalienė, vadovė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
3. Agnė Sadauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
4. Romutė Birgiolienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
5. Jūratė Anuškevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
Grupė tvarko lopšelio-darželio metraštį; rašo jo istoriją, fiksuoja įvairias veiklos akimirkas ir kt.

Interjero kūrimo darbo grupė
1. Irena Povilaitienė, vadovė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
2. Laimutė Nagrockienė,ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
3. Giedrė Totoraitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
Grupė tvarko ir teikia siūlymus lopšelio-darželio interjero kūrimui.