Vaiko gerovės komisija

     Organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
 
  Vaiko gerovės komisija:
Komisijos pirmininkė - Irena Povilaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Pirmininko pavaduotoja - Imeda Čeberkienė, logopedė.
Sekretorė - Edita Tutorienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.
   Nariai:
Irena Bertulienė, direktorė;
Rita Pocevičiūtė, psichologo asistentė;
Imeda Čeberkienė, logopedė;
Daiva Vabalienė, auklėtoja;
Dalia Balčiuvienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
Ramutė Danielienė, dietistė.

icon Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

 

icon Vaiko gerovės komisijos 2018-2019 m. m. veiklos programa.
icon Vaiko gerovės komisijos 2017-2018 m. m. veiklos programa.
icon Vaiko gerovės komisijos metinė veiklos programa 2016 - 2017 m.m.
icon Vaiko gerovės komisijos metinė veiklos programa 2015 - 2016 m.m.