Auklėtojos Saydos Ambrazaitienės

Tema: „Sulaukėme pavasarėlio“. Planas pritaikytas nuotoliniam mokymui.
Ugdymo(si) uždavinys:  pažinti pirmuosius pavasario požymius.
Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: tyrinėjimas, aplinkos pažinimas, sakytinė kalba, meninė raiška.
Grįžtamasis ryšys: tėvų atsiųstos fotografijos su ugdytinių darbeliais, išvykomis į gamtą.