Komisijos ir darbo grupės

Lopšelio-darželio taryba
1. Aušra Vasiijevaitė-Kazlauskienė, tarybos pirmininkė, ugdytinių tėvų atstovė.
2. Laimutė Nagrockienė, tarybos pirmininko pavaduotoja.
3. Sayda Ambrazaitienė, tarybos sekretorė, mokytojų atstovė.
4. Reda Žemelienė, tarybos narė, ugdytinių tėvų atstovė.
5. Giedrė Kapturauskė, tarybos narė, ugdytinių tėvų atstovė.
6. Eglė Kimutienė, tarybos narė, ugdytinių tėvų atstovė.
7. Inga Klimienė, tarybos narė, mokytojų atstovė.
8. Irena Povilaitienė, tarybos narė, mokytojų atstovė.
Lopšelio-darželio taryba nustato įstaigos veiklos perspektyvas, aprobuoja įvairius veiklos dokumentus, analizuoja metinę ir perspektyvines programas, analizuoja lopšelio-darželio veiklą ir teikia siūlymus dėl veiklos tobulinimo.
Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas" tarybos nuostatai

Metodinė taryba
1. Irena Povilaitienė, tarybos pirmininkė, direktoriaus pavaduoja ugdymui.
2. Irena Bertulienė, direktorė.
3. Imeda Čeberkienė, logopedė.
4. Laimutė Nagrockienė, auklėtoja.
5. Edita Tutorienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.
6. Airina Stasaitienė, auklėtoja.
7. Daiva Vabalienė, auklėtoja.
Metodinė taryba aprobuoja ugdymo planus, teikia rekomendacijas dėl jų tvirtinimo, nagrinėja ir teikia siūlymus dėl ugdymo strategijos planavimo ir įgyvendinimo, metodinės įstaigos veiklos.

Darbo taryba
1. Ramutė Danielienė, tarybos pirmininkė, dietistė.
2. Daiva Vabalienė, auklėtoja.
Darbo taryba atstovauja įstaigos darbuotojų interesus, sudaro su darbdaviu kolektyvinę sutartį, teikia darbdaviui siūlymus dėl socialinių ir darbo klausimų, įstatymų ir kolektyvinės sutarties nustatytais atvejais derina darbdavio sprendimus.

Vaiko gerovės komisija
1. Irena Povilaitienė, komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
2. Edita Tutorienė, komisijos sekretorius, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.
3. Rita Pocevičiūtė, psichologė.
4. Imeda Čeberkienė, komisijos pavaduotoja, logopedė.
5. Indrė Ryliškė, logopedė.
6. Daiva Vabalienė, auklėtoja.
7. Dalia Balčiuvienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.
8. Ramutė Danielienė, dietistė.
Vaiko gerovės komisija vertina mokyklos aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, numato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, krypties, teikimo ir kt. formą.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija
1. Irena Bertulienė, Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorė, komisijos pirmininkė.
2. Dalia Balčiuvienė, Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ auklėtoja metodininkė.
3. Dalia Jaramavičienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.
4. Laimutė Nagrockienė, Jurbarko vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ auklėtoja metodininkė.
5. Ligita Naujokienė, Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ tėvų atstovė.
6. Jolita Treinienė, Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ vyresnioji auklėtoja.
7. Aušra Vasiljevaitė-Kazlauskienė, Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ tėvų atstovė.
Atestacijos komisija teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, mokytojų atestacijos programą, komisijos posėdžių datas, nutarimus, rengia mokytojų atestacijos programą, svarsto klausimus dėl mokytojų atestacijos ir priima sprendimus.

Interneto svetainės kūrimo darbo grupė
1. Irena Bertulienė, grupės vadovė, direktorė.
2. Irena Povilaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
3. Jolita Treinienė, auklėtoja.
4. Ramutė Danielienė, dietistė.
5. Rita Pocevičiūtė, psichologo asistentė.
6. Daiva Vabalienė, auklėtoja.
Darbo grupė organizuoja lopšelio-darželio svetainės kūrimą, medžiagos atnaujinimą joje ir savalaikį pateikimą visuomenei.

Sveikatos stiprinimą organizuojanti grupė
1. Irena Bertulienė, grupės vadovė, direktorė.
2. Irena Povilaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, grupės narė.
3. Ramutė Danielienė, dietistė, grupės narė.
4. Laimutė Nagrockienė, auklėtoja, grupės narė.
5. Jolita Treinienė, auklėtoja, grupės narė.
6. Deimantė Noreikienė, auklėtoja, grupės narė.
7. Airina Stasaitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, grupės narė.
8. Giedrė Totoraitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, grupės narė.
9. Rita Pocevičiūtė, psichologo asistentė, grupės narė.
10. Gintarė Mačiulienė, auklėtojos padėjėja, grupės narė.
11. Eglė Simonavičienė, mokytojo padėjėja, grupės narė.
12. Aušra Vasilijevaitė - Kazlauskienė, ugdytinių tėvų atstovė, grupės narė.
Grupė organizuoja sveikatos stiprinimo veiklą lopšelyje-darželyje, rengia sveikatos stiprinimo projektus, programas, analizuoja jų vykdymą, teikia siūlymus administracijai sveikatos stiprinimo veiklos gerinimui, vykdo šviečiamąjį darbą sveikatos ugdymo klausimais.

Olimpinį ugdymą koordinuoja grupė
1. Irena Povilaitienė, vadovė, direktoriau pavaduotoja ugdymui.
2. Vilma Rimkienė, auklėtoja.
3. Inga Klimienė, auklėtoja.
4. Dalia Balčiuvienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.
5. Giedrė Totoraitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.
Grupė koordinuoja olimpinio ugdymo veiklą ir olimpinio ugdymo programos „Mažųjų kelionė olimpo link“ programos gyvendinimą.

Įstaigos metraščio tvarkymo darbo grupė
1. Daiva Vabalienė, vadovė, auklėtoja.
2. Remigija Bendžaitienė, auklėtoja.
3. Romutė Birgiolienė, auklėtoja.
4. Jūratė Anuškevičienė, auklėtoja.
5. Genovaitė Džiaugienė, auklėtoja.
Grupė tvarko lopšelio-darželio metraštį; rašo jo istoriją, fiksuoja įvairias veiklos akimirkas ir kt.

Interjero kūrimo darbo grupė
1. Irena Povilaitienė, vadovė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
2. Laimutė Nagrockienė, auklėtoja.
3. Giedrė Totoraitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.
Grupė tvarko ir teikia siūlymus lopšelio-darželio interjero kūrimui.